W związku z trudną sytuacją na rynku kalafiorów i brokułów Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało przepisy przewidujące pomoc dla poszkodowanych producentów kalafiorów i brokułów.

Wnioski o pomoc będzie można składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 października 2023 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej. Do wniosku producent będzie musiał dołączyć kopie faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających ilość sprzedanych kalafiorów lub brokułów w ramach umowy dostawy w 2023 r. oraz kopię umowy dostawy na 2023 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2023 r. pomoc będzie przysługiwała producentowi rolnemu:

1) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

2) będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 2022/2472;

3) który zawarł umowę dostawy na wyprodukowanie i dostarczenie w 2023 r. kalafiorów lub brokułów, a podmiot z którym zawarł umowę dostawy, odmówił odbioru wskazanej w tej umowie dostawy całkowitej ilości kalafiorów lub brokułów i nie zapłacił za nie,

4) któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn powierzchni uprawy kalafiorów lub brokułów oraz stawki pomocy, która wynosi 1250 zł/ha. Na pomoc przewidziano łącznie kwotę 5 mln zł. W przypadku, gdy kwota pomocy ze złożonych przez producentów wniosków przekroczy 5 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy będzie zastosowany współczynnik korygujący. Wsparcie zostanie uruchomione po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Europejskiej. W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów podjęła uchwałę o udzieleniu zgody na skierowanie przepisów ww. rozporządzenia do notyfikacji Komisji Europejskiej.