17 października 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie w ramach czterech naborów z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Dofinasowanie będzie można otrzymać na: prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa i akwakultury (małe przetwórstwo); przetwarzanie produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa; wymianę chmielowych słupów impregnowanych kreozotem oraz wymianę pokryć dachowych zawierających azbest.

Wnioski o dofinasowanie w ramach wszystkich czterech naborów można składać od 17 października 2022 r. wyłącznie w formie elektronicznej przez formularz udostępniony przez ARiMR na Platformie Usług Elektronicznych.

 Rolniczy handel detaliczny i małe przetwórstwo

Ten rodzaj wsparcia przeznaczony jest dla rolników lub ich małżonków, a także osób uprawnionych do chowu, hodowli lub połowu ryb. O taką pomoc może się także ubiegać rolnik, który jest producentem wina, pod warunkiem że wyrabia je z winogron z własnych upraw i w ilości nie większej niż 100 hektolitrów w ciągu roku winiarskiego. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych. Można otrzymać nawet 500 tys. zł. Fundusze mogą zostać przeznaczone m.in. na budowę i modernizacje budynków, budowli czy obiektów infrastruktury towarzyszącej, zakup maszyn i urządzeń potrzebnych do prowadzenia takiej działalności, a także zakup środków transportu, sprzętu komputerowego czy utrzymania domen sklepów internetowych. O dofinasowanie można ubiegać się do 18 listopada 2022 r.

Wsparcie na przetwórstwo i sprzedaż dla firm

Kolejna forma pomocy kierowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. Podobnie jak osoby fizyczne, przedsiębiorcy mogą liczyć na refundację 50 proc. kosztów kwalifikowalnych. Jednak limity pomocy są wyższe – 3 mln zł dla mikroprzedsiębiorstw, 10 mln zł w przypadku firm o statusie małego przedsiębiorstwa oraz 15 mln zł – gdy mamy do czynienia ze średnim przedsiębiorstwem. Dofinasowanie dla przetwórców to mechanizm analogiczny do opisanego powyżej wsparcia dla rolników – w związku z tym katalog inwestycji jest bardzo podobny. Także w przypadku tego naboru wnioski można składać do 18 listopada 2022 r.

Dotacje na nowe słupy do chmielu

Wysokość wsparcia uzależniona jest od tego, czy słupy impregnowane kreozotem będą wymieniane na słupy kompozytowe czy betonowe, a także od tego czy odbiorcą końcowym pomocy jest młody rolnik czy nie. Plantatorzy mogą uzyskać pomoc do maksymalnie 5 ha upraw chmielu. W przypadku młodego rolnika dotacje na słupy kompozytowe wynoszą 102 217,50 zł/ha, a na betonowe - 117 661,60 zł/ha, natomiast dla pozostałych odpowiednio 73 012,50 zł/ha oraz 84 044,00 zł/ha. ARiMR będzie przyjmować wnioski o to wsparcie aż do 31 grudnia 2023 roku.

Do 20 tys. złotych na wymianę dachu 

Wnioski o przyznanie pomocy na wymianę pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest Agencja będzie przyjmować do 15 listopada 2022 r. Maksymalna powierzchnia, do której rolnikom przysługuje wsparcie, wynosi 500 m2, a stawka pomocy to 40 zł/m2. Istotne jest, by taki dach był usytuowany na budynku służącym do produkcji rolniczej i wymieniony w całości. Warto pamiętać, że ten rodzaj wsparcia jest komplementarny z dofinasowaniem oferowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów odbioru i utylizacji materiałów zawierających azbest.

Więcej szczegółów dotyczących udzielania wsparcia z czterech wymienionych działań finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy można znaleźć na stronie internetowej MRiRW oraz ARiMR.