W ostatnich dniach rolnicy - wierzyciele Grupy Producentów Rolnych „Ziarno” sp. z o.o. otrzymali od syndyka informację o ogłoszeniu upadłości tego dłużnika. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości zostało wydane w dniu 24 maja 2022 r. przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod sygnaturą akt.TO1T/GU/83/2022

Według obowiązującej od wielu lat zasady po ogłoszeniu upadłości  we wskazanym przez sąd  terminie wierzyciele mogli zgłaszać na piśmie swoje wierzytelności wraz z dowodami ich istnienia ( zwykle w formie oryginałów faktur).

Obecnie w wyniku zmiany przepisów od 1 grudnia 2021 r zgłaszanie wierzytelności jak i wszelka inna korespondencja sądowa w postępowaniu upadłościowym jest możliwa wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (System KRZ).

Nowe przepisy mają zastosowanie również do postępowania upadłościowego Grupy Producentów Rolnych „Ziarno” sp. z o.o.  co wywołało zrozumiałe zaniepokojenie pokrzywdzonych rolników oraz szereg zapytań kierowanych do Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej.

Przede wszystkim zaniepokojenie wzbudziła informacja, że krótki, bo 30-dniowy, termin do zgłaszania wierzytelności liczy się od chwili ukazania się w Systemie KRZ  obwieszenia o ogłoszeniu upadłości.

Na dzień otrzymania pisemnego zawiadomienia od syndyka termin ten niebawem upływał lub też upłynął.

Ponadto zgodnie z nowymi przepisami wierzyciel, który nawet w sposób niezawiniony złoży spóźnione zgłoszenie wierzytelności obowiązany jest pokryć zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z takiego zgłoszenia, które wynoszą obecnie 882,45 zł ( 15% miesięcznego wynagrodzenia) Byłoby rzeczą niebywale krzywdzącą aby rolnicy mieli pokrywać te koszty, nie będąc pewni odzyskania należności.

Pomimo, iż zawiadomienie syndyka zawiera szczegółową instrukcję elektronicznego udziału wierzyciela  w postępowaniu upadłościowych, którą poniżej publikujemy,  szereg osób zgłasza, że nie posiada odpowiednich możliwości technicznych ( komputer, skaner itp.) lub też nie dysponuje odpowiednią wiedzą i musiałoby skorzystać z pomocy.

Podzielając powyższe obawy rolników Prezes Zarządu KPIR pismem z dnia 24 maja 2022 r. wystąpił do Przewodniczącego Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Toruniu z wnioskiem o przedłużenie terminu do zgłaszania wierzytelności. Pismo w powyższej sprawie poniżej publikujemy.