Na prośbę Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Nadzorca Sądowy przekazał następujące informacje:

„W imieniu Nadzorcy Sądowego Grupy Producentów Rolnych „Ziarno” sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Cichoradzu wskazuję, iż:

  1. w głosowaniu nad układem w niniejszym postępowaniu restrukturyzacyjnym wzięło udział (tj. oddało głos za układem albo przeciwko układowi) 340 podmiotów, którym przysługiwała łączna suma wierzytelności w kwocie 19 467 911,71 zł;
  2. dla obliczenia określonych w art. 119 ust. 1 i 2 pr. r. większości, niezbędnych do stwierdzenia, czy układ został przyjęty, ustalono, że liczba wierzycieli uczestniczących w głosowaniu wynosi 279, z łączną sumą wierzytelności w wysokości 17 485 012,20 zł (powyższe wynika z wyłączenia z głosowania głosów oddanych po upływie terminu oraz  z innych przyczyn nieważnych). W toku głosowania oddano 61 głosów nieważnych.
  3. określona w art. 113 ust. 1 pr. r. minimalna liczba wierzycieli, którzy musieli wziąć udział w głosowaniu nad układem, powinna wynieść 20% wierzycieli uprawnionych do głosowania. Do głosowania nad zawarciem układu w przyspieszonym postępowaniu układowym Dłużnika uprawnionych było 760 wierzycieli. W tym stanie rzeczy, minimalna liczba wierzycieli, których udział w głosowaniu jest jedną z przesłanek zawarcia układu, powinna wynieść co najmniej 152 wierzycieli. W zakończonym w niniejszej sprawie głosowaniu liczba ta wyniosła 45 % (340 wierzycieli) - przy uwzględnieniu wszystkich głosów za i przeciw, a 37 % (279 wierzycieli) po wyłączeniu głosów nieważnych. W związku z powyższym, w niniejszym głosowaniu osiągnięto wymagane quorum.
  4. za układem ważny głos oddało 132 wierzycieli, którym łącznie przysługiwała suma wierzytelności w wysokości 2 849 111,00 zł, co stanowi odpowiednio 17 % większości osobowej oraz 9 % większości kapitałowej;
  5. przeciw układowi ważny głos oddało 147 wierzycieli, którym łącznie przysługiwała suma wierzytelności w wysokości 14 635 901,20 zł, co stanowi odpowiednio 19 % większości osobowej oraz 46 % większości kapitałowej;
  6. w głosowaniu nie wzięło udziału 420 wierzycieli, którym łącznie przysługiwała suma wierzytelności w wysokości 12 577 008,75 zł, w tym 21 wierzycieli, którym nie udało się doręczyć skutecznie zawiadomień o głosowaniu wraz z kartami do głosowania. Suma wierzytelności przysługujących wierzycielom, którym nie doręczono skutecznie kart do głosowania wynosi 232 844,73 zł.
  7. W tym stanie rzeczy, nie zostały spełnione przesłanki przyjęcia układu. Z uwagi na powyższe, Nadzorca Sądowy poddał pod rozwagę Sądu umorzenie niniejszego postępowania na podstawie art. 325 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo restrukturyzacyjne.”

Jak wynika z powyższej informacji postępowanie układowe nie przyniosło zakładanego rezultatu i najprawdopodobniej zostanie umorzone.