Dnia 7 czerwca w Chomiąży Szlacheckiej odbyło się doroczne spotkanie szkoleniowe Radnych Powiatowych KPIR. Podczas zjazdu wręczone zostały odznaki honorowe Zasłużony dla Rolnictwa następującym osobom:

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią MRiRW na wystąpienie Zarządu KRIR z inicjatywy Dolnośląskiej Izby Rolniczej L.dz. DIR/606/2024 w sprawie zwolnienia rolników z planowanego obowiązku stosowania elektronicznego rejestru stosowania środków ochrony roślin.

Kujawsko - Pomorska Izba Rolnicza była instytucjonalnym partnerem jednej z najważniejszych konferencji gospodarczych w Polsce XXXI Welconomy Forum in Toruń w dniach 25-26 marca 2024 roku. Spektrum tematów kongresu społeczno-gospodarczego obejmowało praktycznie wszystkie wyzwania stojące przed Polską, a w dużej mierze przed Europą i światem.

Dnia 20 marca w Małym Czystym koło Stolna odbyło się trzecie Walne Zgromadzenie KPIR VII kadencji. Podczas obrad wiceprezes Tadeusz Ziółkowski powitał członków Walnego Zgromadzenia KPIR a następnie przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności izby oraz podał informację o jej stanie finansów.